dilluns, 21 de maig de 2012

Agraiments públics a les partys del voltant de Lleida ciutat

I sense les quals, els seus organitzadors i amics, i materials, la Lleida Magical Lan Party 2012 no hagués estat un esdeveniment perfecte: